-->

ల్యాప్టాప్ కొంటున్నారా? | Buying a laptop?

 ల్యాప్టాప్ కొంటున్నారా? >ల్యాప్టాప్ హ్యాండీగా ఉండాలంటే 15 ఇంచెస్ బెటర్ >రెజల్యూషన్ 1920*1080 FHD ఉండాలి >CPUపరంగా ఇంటెల్ 13, i5 బె...

TYPES OF NETWORK

 TYPES OF NETWORK 1. Personal Area Network  (PAN) 2. Local Area Network (LAN) 3. Wireless Local Area Network (WLAN) 4. Campus Area Network(C...

FUNCTION KEYS IN COMPUTER

  FUNCTION KEYS F1 Get Help. F2 Rename File or Folder. F3 Find File or Folder. F4 Repeat the Last step. F5 Refresh. F6 Style (Photoshop). F7...

FILE EXTENSIONS

FILE EXTENSIONS .apk Android package file .bin Binary file jar Java archive file .wsf Windows script file .CSV Comma separated value Active ...

Units of Computer Memory Measurement

Units of Computer Memory Measurement 1024 byte 1KB (Kilo Byte) 1024 KB 1 MB (Mega Byte) 1024 MB 1GB (Giga Byte) 1024 GB 1024 TB 1TB (Terra B...

MS-WORD SHORTCUTS KEY

   MS-WORD SHORTCUTS KEY  ✔️ Ctrl + G - Go to ✔️ Alt + Ctrl + D - End note ✔️ Alt + Ctrl + F - Footnote ✔️ Enter - Change Paragraph ✔️ Shift...

Computer Full Forms

Computer Full Forms  ▪️ AADP 👉 Advanced audio distribution profile ▪️ ABI 👉 Application binary Interface ▪️ ABR 👉 Available bit rate ▪️ ...

Science & Computer bits || general knowledge || prudhviinfo

      Science & Computer   👉 Distance of normal eye --6m 👉 Varicella Zoster virus present in Chicken pox 👉 World tobacco day --31 ma...

Computer bits

-PRUDHVIRAJ    IF YOU WANT ANY TOPIC LIKE THIS COMMENT BELOW.

COMPUTER FULL FORM

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line ALU - Arithmetic and Logical Unit ANSI - American National Standard Institute ARPANET - Advanced R...

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT