-->

కొత్త తువ్వాలు నీరు పిల్చదెన్దుకు | Why do new towels soak in water | ఏమిటి ? ఎందుకు ? ఎలా ?

కొత్త తువ్వాలు నీరు పిల్చదెన్దుకు ? స్నానం చేసిన తరువాత కొత్త taval తో తుడుచు కుంటే ఒంటిమీద ఉన్నా నీరు అలా నిలిచి ఉన్నట్లే ఉంటుంది .. . అదే ...

వడగండ్లు ఎలా ఏర్పడతాయి ? అవి వర్షాకాలం వానల్లో కనిపించవేమి? | How does hail form | ఏమిటి ? ఎందుకు ? ఎలా ?.

  వడగండ్లు   ఎలా   ఏర్పడతాయి  ?  అవి   వర్షాకాలం   వానల్లో   కనిపించవేమి ? సాధారణం   గా   తుఫాను   పరిస్థితి   లున్నప్పుడే   వడగండ్లు   కురు...

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. చిన్న విషయమైనా, అతి సాధారణ విషయమైనా లోపల ఇమిడి ఉన్న రహస్యము ఎంతోమందికి తెలియక పోవచ్చును... అలా తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నమే prudhvi info

GET NOTIFIED OUR CONTENT