విష్ణుకుండినులు


1. **విష్ణుకుండినులు యుగాలపు ఎంత వర్షాల సమయంలో అంతర్జాతీయ స్థానాన్ని ఏర్పడారు?

a) 330 - 550 సం.క

b) 450 - 640 సం.క

c) 500 - 750 సం.క

d) 550 - 700 సం.క

సమాధానం: a) 330 - 550 సం.క

2.**విష్ణుకుండినులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆరంభం చేసిన నగరం?

a) విజయవాడ

b) అమరావతి

c) హయాతనగరం

d) విషాఖపట్నం

సమాధానం: c) హయాతనగరం

3.**విష్ణుకుండినులు ఏ వంశాన్ని అనుసరించారు?

a) చాలుక్యులు

b) చోళాలు

c) పల్లవులు

d) గుప్తులు

సమాధానం: a) చాలుక్యులు

4.**విష్ణుకుండినులు కొన్ని స్థానాలను ఏర్పడారు?

a) భారత్

b) శ్రీలంక

c) మలేషియా

d) అంగ్కోర్ వాట్

సమాధానం: a) భారత్

5.**విష్ణుకుండినుల ఆరాధ్య దేవుడు?

a) శివ

b) విష్ణు

c) బ్రహ్మ

d) గణేశ

సమాధానం: b) విష్ణు

6.**విష్ణుకుండినులు ఏ భాషను అధికారంగా ఉపయోగించారు?

a) తెలుగు

b) సంస్కృత

c) ప్రాకృత

d) పాలి

సమాధానం: c) ప్రాకృత

7.**విష్ణుకుండినుల రాజకీయ పరిస్థితికి చాలా సంబంధించిన గుణం?

a) సమరాస్త్రశాస్త్ర నిపుణులు

b) శిక్షా పరంగతులు

c) శిల్పకలా పరంగతులు

d) సాహిత్య పరంగతులు

సమాధానం: a) సమరాస్త్రశాస్త్ర నిపుణులు

8.**విష్ణుకుండినులు ఎన్ని రాజుల వంశంలో నిరంతరం ఉన్నారు?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

సమాధానం: c) 4

9.**విష్ణుకుండినులు ఏకకైలా విపరీతం ఉన్న సామాజిక వివరాలు?

a) బ్రాహ్మణులు బారికిగా ఉన్నారు

b) క్షత్రియులు ప్రముఖులుగా ఉన్నారు

c) వ్యాపారిక వాయిద్య ఉంది

d) శూద్రుల సంఖ్యా అంతకనుగున్నారు

సమాధానం: b) క్షత్రియులు ప్రముఖులుగా ఉన్నారు

10.**విష్ణుకుండినుల అసలు పేరు?

a) మధవరాయుని సాంబవము

b) అయోధ్యానుగ్రహము

c) విష్ణుగోప్తుడు

d) సిమ్హవర్ధనుని పుత్రుడు

సమాధానం: a) మధవరాయుని సాంబవము

11.**విష్ణుకుండినులు ఏ కల మూలక ప్రసారం చేసారు?

a) నృత్యం

b) సంగీతం

c) నృత్యం మరియు సంగీతం

d) చిత్రకల

సమాధానం: c) నృత్యం మరియు సంగీతం

12.**విష్ణుకుండినులు ఏ కలలపై అంతర్ముఖం ఉండిపోయారు?

a) శిల్పకళా

b) సంస్కృతి

c) వాగ్మిత

d) నృత్యం

సమాధానం: a) శిల్పకళా

13.**విష్ణుకుండినులు ఏ విద్యాకేంద్రాన్ని పెంచారు?

a) నాలండా

b) విజయవాడ

c) కొన్నియాకుండా

d) హయాతనగరం

సమాధానం: a) నాలండా

14.**విష్ణుకుండినులు ఏ కారణాల మీద అధికారాన్ని ఏర్పడారు?

a) ప్రజాసేవ

b) సైన్యసామర్థ్యం

c) ధర్మ పాలన

d) సాహిత్య ప్రచార

సమాధానం: c) ధర్మ పాలన

15.**విష్ణుకుండినులు ఏ పర్వాలను ప్రతివర్షం ఆచరించేవారు?

a) హోలి

b) దసరా

c) ఉగాది

d) దీపావళి

సమాధానం: c) ఉగాది

16.**విష్ణుకుండినులు ఏ వ్యాపార మూలక ఆరంభం చేసారు?

a) రత్నాలు

b) శృంగారకళాలు

c) ఆవాగహానాలు

d) వాణిజ్యం

సమాధానం: a) రత్నాలు

17.**విష్ణుకుండినులు ఏ కృషి పద్ధతిని అభివృద్ధి చేసారు?

a) ఉళ్లి చెట్లు

b) ధాన్యాలు

c) వానిలు

d) పానులు

సమాధానం: b) ధాన్యాలు

18.**విష్ణుకుండినులు ఏ శాస్త్రాన్ని అభ్యసించారు?

a) యోగశాస్త్రం

b) జ్యోతిష్యం

c) వాస్తుశాస్త్రం

d) సమరాస్త్రం

సమాధానం: b) జ్యోతిష్యం

19.**విష్ణుకుండినులు ఏ సేనాధిపతిని తమ సైన్యం స్వరూపించడానికి ఆదరపడుచున్నారు?

a) విష్ణుగోప్తుడు

b) మధవవర్మ

c) రఘుకుల స్వరూపుడు

d) సిమ్హవర్ధను

సమాధానం: c) రఘుకుల స్వరూపుడు

20.**విష్ణుకుండినులు ఏ విద్యాన్ని ప్రోత్సాహిస్తున్నారు?

a) కలాన్వేషణ

b) అర్థశాస్త్రం

c) జ్యోతిష్యం

d) అస్త్రశాస్త్రం

సమాధానం: a) కలాన్వేషణ

21.**విష్ణుకుండినులు ఏ రాజధానికి పల్లవుల శిఖరాన్ని పెంచారు?

a) వారంగల్

b) విజయవాడ

c) కొన్నియాకుండా

d) హయాతనగరం

సమాధానం: b) విజయవాడ

22.**విష్ణుకుండినులు ఏ దేవాలయాన్ని నిర్మాణించారు, జొనాగరాయుని ఉన్నత శిఖరతో?

a) శివాలయం

b) విష్ణువారాయలయం

c) బుద్ధాలయం

d) లక్ష్మినారాయణాలయం

సమాధానం: d) లక్ష్మినారాయణాలయం

23.**విష్ణుకుండినులు ఏ కళాంతరాలలో అగ్రణ్యాలను పెంచారు?

a) నృత్యం

b) శిల్పకళా

c) సంగీతం

d) వాగ్మిత

సమాధానం: b) శిల్పకళా

24.**విష్ణుకుండినులు ఏ కాలంలో సమరాస్త్రాలను తయారు చేసారు?

a) క్రి.శ. 4వ శతాబ్దం

b) క్రి.శ. 6వ శతాబ్దం

c) క్రి.శ. 8వ శతాబ్దం

d) క్రి.శ. 10వ శతాబ్దం

సమాధానం: b) క్రి.శ. 6వ శతాబ్దం

25.**విష్ణుకుండినులు ఏ విద్యాన్ని ఆదరపడించారు, వానిలో పల్లవులు అభివృద్ధి చేసారు?

a) వ్యాకరణం

b) నాట్యశాస్త్రం

c) అర్థశాస్త్రం

d) యోగశాస్త్రం

సమాధానం: b) నాట్యశాస్త్రం

26.**విష్ణుకుండినులు ఏ ప్రాంగణాన్ని నిర్మాణించారు, అది వాస్తుశాస్త్ర లో ప్రసిద్ధి గానిపడింది?

a) భూజాలము

b) విష్ణుకుండి

c) హయాతనగరం

d) నాలండా

సమాధానం: c) హయాతనగరం

27.**విష్ణుకుండినులు ఏ ప్రాంగణాన్ని నిర్మాణించారు, అది బ్రాహ్మణ సాహిత్య లో ప్రసిద్ధి గానిపడింది?

a) కొన్నారకొన

b) విష్ణుకుండి

c) హయాతనగరం

d) విజయవాడ

సమాధానం: a) కొన్నారకొన

28.**విష్ణుకుండినులు ఏ ప్రాంగణాన్ని నిర్మాణించారు, అది కలాన్వేషణలో ప్రసిద్ధి గానిపడింది?

a) విష్ణుకుండి

b) నాలండా

c) కొన్నారకొన

d) హయాతనగరం

సమాధానం: b) నాలండా

29.**విష్ణుకుండినులు ఏ శాస్త్రాన్ని ఆదరపడించారు, అది అస్త్రశాస్త్రం లో ప్రసిద్ధి గానిపడింది?

a) యోగశాస్త్రం

b) నాట్యశాస్త్రం

c) ధనుర్వేదం

d) అర్థశాస్త్రం

సమాధానం: c) ధనుర్వేదం

30.**విష్ణుకుండినులు ఏ రాజుని కాలంలో పెంచారు, అది విశ్వకవి అని ప్రసిద్ధి గానిపడింది?

a) విష్ణుగోప్తుడు

b) మధవవర్మ

c) రఘుకుల స్వరూపుడు

d) సిమ్హవర్ధను

సమాధానం: b) మధవవర్మ

Vishnukundins
Andhra history
Devarakonda
Pallava dynasty
Cultural patronage
Architectural marvels
Madhavavarman I
Madhavavarman II
Vikramendra Varma
Hindu dynasty
Ancient Andhra rulers
Cultural contributions
Nalanda
Temples and sculptures
Unique governance
Military prowess
Historical legacy
Telugu history
Educational institutions
Trade and commerce
Telugu rulers
Art and literature
Buddhist influence
Hindu temples
Kalinga wars
Historical achievements
Vakataka dynasty
Nannaya Bhattaraka
Sanskrit literature
Telugu inscriptions


Related Posts

Post a Comment

Post a Comment