-->

ఐశ్వర్యం | Wealth

Wealth

 ఐశ్వర్యం


• ఇంటి గడపలలో ఆడపిల్ల గజ్జల చప్పుడు ఐశ్వర్యం. • ఇంటికిరాగానే చిరునవ్వుతో ఎదురొచ్చే భార్య ఐశ్వర్యం


• ఎంత ఎదిగినా, నాన్న తిట్టే తిట్లు ఐశ్వర్యం.


అమ్మ చేతి భోజనం ఐశ్వర్యం. భార్య చూసే ఓర చూపు ఐశ్వర్యం. .


పచ్చటి చెట్టు, పంటపొలాలు ఐశ్వర్యం.


వెచ్చటి సూర్యుడు ఐశ్వర్యం.


పౌర్ణమి నాడు జాబిల్లి ఐశ్వర్యం. మనచుట్టూ ఉన్న పంచభూతాలు ఐశ్వర్యం. .


• పాల బుగ్గల చిన్నారి చిరునవ్వు ఐశ్వర్యం.


ప్రకృతి అందం ఐశ్వర్యం.


• పెదాలు పండించే నవ్వు ఐశ్వర్యం. • అవసరంలో ఆదరించే ప్రాణస్నేహితుడు ఐశ్వర్యం.


• బుద్ధికలిగిన బిడ్డలు ఐశ్వర్యం.


బిడ్డలకొచ్చే చదువు ఐశ్వర్యం.


భగవంతుడిచ్చిన ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం. చాలామందికన్నా ఉన్నతంగా ఉన్నామనుకునే తృప్తి


• పరులకు సాయంచేసే మనసు మన ఐశ్వర్యం.


ఐశ్వర్యం అంటే చేతులు లెక్కెట్టే కాసులు కాదు.


• కళ్ళు చూపెట్టే ప్రపంచం ఐశ్వర్యం. • మనసు పొందే సంతోషం ఐశ్వర్యం

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT