-->

చరిత్ర యొక్క ప్రధాన సంఘటనలు మరియు దాని సంవత్సరాలు | Major events of history and its years

చరిత్ర యొక్క ప్రధాన సంఘటనలు మరియు దాని సంవత్సరాలు

 

 ️భారతదేశానికి ఆర్యుల రాక :- 1500 BC


 మహావీరుని జననం - 540 BC


 మహావీరుని నిర్వాణం - 468 BC


 గౌతమ బుద్ధుని జననం - 563 BC


 గౌతమ బుద్ధుని మహాపరివర్ణం - 483 BC


 భారతదేశంపై అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర - 326-325 BC


 అశోకుని కళింగ ఆక్రమణ - 261 BC


 విక్రమ్ సంవత్ ప్రారంభం - 58 BC


 శక సంవత్ ప్రారంభం - 78 BC


 హిజ్రీ శకం ప్రారంభం - క్రీ.శ. 622


 ఫాహియాన్ భారతదేశ పర్యటన - 405-11 AD


 హర్షవర్ధనుని పాలన - క్రీ.శ. 606-647


 ️హెన్సాంగ్ భారతదేశ పర్యటన - 630 AD


 సోమనాథ్ ఆలయంపై దాడి - క్రీ.శ. 1025


 ️తరైన్ మొదటి యుద్ధం - 1191 AD


 ️రెండవ తరైన్ యుద్ధం - 1192 AD


 బానిస రాజవంశం స్థాపన - క్రీ.శ. 1206


 వాస్కోడిగామా భారతదేశానికి రాక - క్రీ.శ. 1498


 ️మొదటి పానిపట్ యుద్ధం - 1526 AD


 ️రెండవ పానిపట్ యుద్ధం - 1556 క్రీ.శ


 ️మూడో పానిపట్ యుద్ధం - 1761 క్రీ.శ


 ️అక్బర్ ప్రవేశం - 1556 క్రీ.శ


 పసుపు లోయ యుద్ధం - 1576 AD


 దిన్-ఎ-ఇలాహి మత స్థాపన - 1582 AD


 ప్లాసీ యుద్ధం - 1757 క్రీ.శ


 బక్సర్ యుద్ధం - 1764 AD


 బెంగాల్‌లో శాశ్వత స్థిరనివాసం - 1793 క్రీ.శ


 బెంగాల్‌లో మొదటి విభజన - 1905 క్రీ.శ


 ముస్లిం లీగ్ స్థాపన - 1906 క్రీ.శ


 ️మార్లే - మింటో సంస్కరణలు - 1909 AD


 ️మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం - 1914 -18 క్రీ.శ


 ️రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం - 1939 - 45 AD


 ️సహకార నిరాకరణ ఉద్యమం - 1920 - 22 క్రీ.శ


 సైమన్ కమిషన్ ఆగమనం - 1928 AD


 ️దండి మార్చి ఉప్పు సత్యాగ్రహం - 1930 క్రీ.శ


 ️గాంధీ ఇర్విన్ ఒడంబడిక - 1931 క్రీ.శ


 క్యాబినెట్ మిషన్ ఆగమనం - 1946 AD


 మహాత్మా గాంధీ హత్య - 1948 క్రీ.శ


 క్రీ.శ.1962లో భారతదేశంపై చైనా దండయాత్ర


 ️ఇండో-పాక్ యుద్ధం - 1965 క్రీ.శ


 ️తాష్కెంట్ - ఒప్పందం - 1966 AD


 తాలికోట యుద్ధం - క్రీ.శ.1565


 ️మొదటి ఆంగ్లో-మైసూర్ యుద్ధం - 1776- 69 AD


 ️రెండవ ఆంగ్లో-మైసూర్ యుద్ధం - 1780- 84 AD


 ️మూడో ఆంగ్లో-మైసూర్ యుద్ధం - 1790- 92 AD


 ️నాల్గవ ఆంగ్లో-మైసూర్ యుద్ధం - 1799 AD


 ️కార్గిల్ యుద్ధం - 1999 క్రీ.శ


 ️మొదటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం - 1930 AD


 ️రెండవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం - 1931 AD


 ️మూడో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం - 1932 AD


 క్రిప్స్ మిషన్ రాక - 1942 AD


 ️చైనీస్ విప్లవం - 1911 AD


 ఫ్రెంచ్ విప్లవం - 1789 క్రీ.శ


 ️రష్యన్ విప్లవం - 1917 AD


 మా హిందీ గ్రూప్‌లో చేరండి -


 https://t.me/+CulNsKHQ4XliMWZl

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT