-->

”ధర్మం” అంటే ఏమిటి | What is virtue | prudhviinfo

─━━━━━━⊱✿⊰━━━━━━─

”ధర్మం” అంటే ఏమిటి? 

─━━━━━━⊱✿⊰━━━━━━──━━━━━━⊱✿⊰━━━━━━─

       

-> అగ్ని సాక్షిగా పెండ్లాడిన భార్యను వదిలి వేయకుండా వుండటం:

         వివాహ ధర్మం! 

 

-> తన భర్త అందహీనుడైనా, స్థితిపరుడు కాకున్నా, నమ్మివుండటం:

            భార్య ధర్మం! 


-> నమ్మిన మిత్రునికి అపకారం 

     చేయకుండటం :

           మిత్ర ధర్మం! 


 -> సోమరితనం లేకుండటం:

          పురుష ధర్మం! 


-> విజ్ఞానాన్ని దాచుకోకుండా బోధించటం:

             గురుధర్మం! 


-> భయభక్తులతో విద్యను నేర్చుకోవటం:

             శిష్యధర్మం! 


-> న్యాయమార్గంగా సంపాదించి 

     సంసారాన్ని పోషించటం:

          యజమాని ధర్మం! 


-> భర్త సంపాదనను సక్రమంగా పెట్టి 

     గృహాన్ని నడపటం:

            ఇల్లాలి ధర్మం! 


-> సైనికుడుగా వుండి దేశాన్ని,ప్రజలను 

      కాపాడటం:

            సైనిక ధర్మం! 


-> వృద్ధులైన తల్లిదండ్రుల్ని ఆదరించి 

      పోషించటం:

               బిడ్డల ధర్మం! 


-> తాను జన్మనిచ్చిన బిడ్డల్ని ప్రయోజకుల్ని 

     చేయటం :

              తండ్రి ధర్మం! 


 -> తన ఇంటికీ, తనను కన్నవారికీ పేరు 

     ప్రతిష్ఠలు తేవటం:

          బిడ్డలందరి ధర్మం! 


 -> తన వృత్తి ఎటువంటిదైనా వృత్తిని 

    గౌరవించటం :

             వృత్తి ధర్మం! 


  -> తీసుకున్న జీతానికి నమ్మకంగా పని చేయడం  

                ఉద్యోగి ధర్మం


-> తాను సంపాదించిన దాన్ని తనవారితో 

    పంచుకొని తినటం :

             సంసార ధర్మం! 


-> అసహాయులను కాపాడటం:

           మానవతా ధర్మం! 


-> చెప్పిన మాటను నిలుపుకోవటం :

               సత్య ధర్మం 

              

                


PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT