-->

దేసిబెల్ అంటే ఏమిటి ?, What is decibel ?

WHAT IS DECIBELదేసిబెల్ అంటే ఏమిటి ?, What is decibel ?


శబ్ద తీవ్రతను కొలవడానికి వాడే ప్రమాణాన్ని "డేసిబెల్(db)అంటారు . మన చెవులు శబ్దగ్రాహన విషయం లో అతి సున్నితమైనవి . మనం గోరుతో ఏదైనా వస్తువు పై గీస్తున్నప్పుడు జనించే అతి స్వల్పమైన శబ్దం నుంచి జెట్ విమానాలు చేసే తీవ్రమైన శబ్దాలన్నింటికీ మన కర్నెంద్రియం స్పందింస్తుంది .


డేసిబెల్ స్కేలులో అన్నిటికంటే అతి స్పల్ప తీవ్రత గల శబ్దం (పూర్తిగా నిశ్శబ్దం) "౦ - db" (సున్నా),దానికంటే పదింతల తీవ్రత 10db , సున్నా దేసిబెల్ కన్నా నూరు రెట్లు శబ్ద తీవ్రత 20db . వెయ్యి రెట్లు గల తీవ్రత 30db .


ఈ విలువలన్నీ శబ్ద ఉత్పత్తి స్థానం దగ్గరలో ఉంటేనే . శబ్ద ఉత్పత్తి స్థానం దూరంగా పోయేకొలదీ దీని తీవ్రత తగ్గుతుంది . 85 దేసిబెల్స్ కన్నా శబ్ద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే వినికిడి శక్తిని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది . వినికిడి శక్తిని కోల్పోవడం అనేది ఆ ధ్వనిని మన చెవులు ఎంతసేపు వినగాలిగాయనే అంశము పై ఆధారపడి ఉంటుంది .

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT