-->

ఈ ప్రపంచంలో రెండు రకాల మనుషులే..

GOAL SETTING


 జీవితం అంటే సినిమా కాదు భయ్యా మనం ఏదంటే అది జరిగిపోడానికి,అలాగే మనం హీరోలం కూడా కాదు మనం ఒకరి మీద వైఖరిని చూపించడానికి.


ఈ ప్రపంచంలో రెండు రకాల మనుషులే

1) జీవితాన్ని సాథించినవాడు

2)జీవితాన్ని ఓడిపోయినవాడు.

ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలి అంటే గోల్ ఉన్నవాడు , గోల్ లేనివాడు.

గోల్ ఉన్నవాడు లీడర్ , గోల్ లేనివాడు లేబర్.

కానీ ఇప్పుడు ఉన్న మన ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వల్ల , లేబర్లే ఎక్కువయ్యారు లీడర్లు తక్కువ అయ్యారు.

మనం ఉద్యోగం ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి గానీ అడుక్కునే విథంగా కాదు బాస్.

                

PRUDHVIINFO

@PRUDHVIINFO

Prudhviinfo is one of the leading information website aimied at helping people understand and use knowledge in bette way

GET NOTIFIED OUR CONTENT